Po sąsiedzku

Plany zagospodarowania Golędzinowa i Śliwic z Pelcowizną

Miasto przystąpiło do sporządzania kolejnych planów miejscowych w dzielnicy. Cieszy to w dwójnasób, ponieważ decyzje o rozpoczęciu procedury dla Golędzinowa zapadły jeszcze w 2014, a dla Śliwic w 2016. Po czym zaległa kilkuletnia cisza. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne. Jest to zupełnie wstępny etap składania wniosków i dopiero na ich podstawie powstaną wariantowe propozycje planu. Tym bardziej warto więc składać swoje uwagi i wnioski.

Na spotkaniu konsultacyjnym w Domu Kultury Praga, projektanci obu planów przedstawili charakterystykę terenu oraz wstępne założenia projektowe. Oba plany będą chronić tereny nadwiślańskie oraz kolejowe jako ważne dla dzielnicy i miasta korytarze wymiany powietrza. Tereny po obu stronach ul. Jagiellońskiej będą się mocno zmieniać w kierunku mieszkalno-usługowym. Plany powinny za tym nadążyć. Projektanci podkreślali, że powinny powstać przejścia przez samą Jagiellońską, a także dojścia do Wisły, co było zgodne z ustaleniami warsztatów „Osiedla Warszawy” dla terenów po FSO. Fort na Golędzinowie mógłby zostać przeznaczony na usługi kultury i otoczony zielenią. Generalnie, poza samym Golędzinowem i niewielkimi Śliwicami na terenach objętych przez oba plany, występuje deficyt zieleni. Brakuje również dobrego skomunikowania wewnętrznego, na co zwracano uwagę podczas dyskusji.

Oba plany: Golędzinowa i Śliwic przygotowuje miejska pracownia -  oddzielnie, ale ze względu na zbliżoną specyfikę i trwające przeobrażenia nowych terenów - w porozumieniu. Równolegle i w znacznym stopniu niezależnie, toczą się również prace nad zmianą Studium zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe muszą być z nim zgodne. Dalsze scenariusze mogą być różne. Obawiam się trochę przedłużającej się procedury i budowania na WZ-tkach. Wtedy plany nie nadążą za deweloperami. Ważne, żeby nie czekać do końca procedury planistycznej, tylko zapadające ustalenia na bieżąco wpisywać jako wytyczne dla inwestorów występujących o warunki zabudowy. Czy tak się stanie? Zobaczymy.

Wnioski do planu muszą być złożone na piśmie do 17 czerwca - w Biurze Architektury na Marszałkowskiej 77/79 lub wysłane listownie. W wersji elektronicznej - tylko z podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem profilu zaufanego. Powinny zawierać wskazówki, pozwalające na dokładne ustalenie miejsca, o które chodzi, np., numer nieruchomości czy numer działki i obręb. Zachęcam do ich składania.

Karolina Krajewska
przewodnicząca
Rady Osiedla Śliwice