ZUS informuje

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od 1 października 2019 r. możesz ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to ma być dodatkowym wsparciem dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia ponoszą zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie
Świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli ukończyłeś 18 lat i jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz:

* nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego z pomocy społecznej, ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo

* jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych znajdziesz na stronie www.zus.pl.
WAZNE! Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Aby otrzymać świadczenie, musisz mieszkać w Polsce, a także mieć:

* polskie obywatelstwo lub

* obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub

* zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, musisz zgłosić o nie wniosek. Druk znajdziesz w salach obsługi klientów w naszych placówkach oraz na www.zus.pl.
Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

* Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),

* Twój adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),

* adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

* oświadczenie w zakresie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych o charakterze innym niż jednorazowe,

* informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, abyśmy mogli zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego),

* Twój podpis.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie uzupełniające

Potrzebne dokumenty to:

* orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo,

* jeśli masz prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego zagranicznego świadczenia o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Jeśli nie masz orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej  niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz – jeśli posiadasz – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli:

* nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub

* masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.
Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń.

WAŻNE! Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie uzupełniające może przysługiwać.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji znajdziesz na stronie www.zus.pl.