Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Targówka

Od kombatantów po zwierzęta

Właśnie upłynęła kolejna, dwuletnia kadencja DKDS-u na Targówku. Na przewodniczącą ponownie wybrano Liliannę Lach. Do zarządu, w większości, także weszli działacze od dawna związani z komisją. Zapowiada się stabilna praca męskiego zespołu kierowanego przez kobietę.

Jak mówiła przed wyborami Lilianna Lach, podsumowując kadencję, Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Targówka ma za sobą weryfikację tworzących ją organizacji pozarządowych. Gdy komisja powstawała w 2013 r., liczyła dwadzieścia dwa NGOS-y, potem rozrosła się do czterdziestu. Aktualnie są w niej 32 organizacje o różnym profilu, w tym m.in.

Fundacja Pomocy i Promocji KOMBATANT, Stowarzyszenie dla Rodzin, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny czy Stowarzyszenie w obronie zwierząt dzikich i udomowionych „Mruczek”.

- Nasza komisja stała się sławna, bo poruszamy ważne tematy, na przykład dotyczące rozwiązań komunikacyjnych w dzielnicy czy rozbudowy spalarni – podkreśliła przewodnicząca. – W przypadku ważnych tematów frekwencja jest wysoka, uczestniczy w spotkaniach większość organizacji i wielu mieszkańców, łącznie nawet 60 osób. Gdy tematy są luźniejsze, średnio bierze udział 16-17 organizacji. Ta średnia to najlepszy wynik Warszawie.

W minionym roku podczas posiedzeń DKDS-u poruszano m.in. tematy związane z budżetem obywatelskim, planowaną od lat rozbudową Zakładu Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków; tematy dotyczące zmian komunikacyjnych, placówek pobytu codziennego, współpracy z urzędem dzielnicy; były też spotkania z zarządem Targówka wybranym na nową kadencję samorządu.

Ustępującemu zarządowi DKDS-u podziękował Bartosz Szajkowski, wiceburmistrz opiekujący się komisją z ramienia władz dzielnicy.

- Jesteście dostrzegani, cenimy waszą pracę - podkreślił.

Pora na wybory

Na przewodniczącą lub przewodniczącego zgłoszono cztery osoby, dwie zrezygnowały, ostatecznie startowali: dotychczasowa przewodnicząca Lilianna Lach i Zbigniew Sagański, reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 80. Kandydat, przedstawiając się, podkreślił swoje doświadczenie w działalności społecznej, związki z Fabryką Samochodów Osobowych, chęć pracy dla społeczności Targówka, a jako główny cel pracy w komisji wymienił wzmocnienie aktywności mieszkańców w sprawach społecznych. W tajnych wyborach Lilianna Lach uzyskała 15 głosów, a Zbigniew Sagański – jedenaście.

W wyborach na pozostałe miejsca w zarządzie startowało siedem osób, wybrano – zgodnie ze statutem – pięć. Są to: Mariusz Bielecki z Rady Osiedla Targówek Fabryczny, Paweł Bruszewski z organizacji ZOOM Targówka, Adam Jaworowski ze Stowarzyszenia Rodów Jaworowskich, Jarosław Modzelewski ze Stowarzyszenia Razem dla Targówka i Zbigniew Sagański z NSZZ „Solidarność” 80.

Zarząd ukonstytuuje się w styczniu br., jak zapewniła „stara” nowa przewodnicząca. A w lutym odbędzie się posiedzenie DKDS-u już z nowym zarządem wybranym na lata 2020-2022. Wtedy zaprezentowane zostaną plany pracy komisji na 2020 rok.

Czym zajmuje się DKDS na Targówku?

W sensie administracyjno-organizacyjnym Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działa na podstawie uchwalanego co roku programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i jest dobrowolnym oraz samorządnym zrzeszeniem organizacji pozarządowych i podmiotów działających na rzecz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. DKDS ma charakter inicjatywno-doradczy w zakresie współpracy m.st. Warszawy i Dzielnicy Targówek z organizacjami pozarządowymi.

A teraz mniej urzędowo. Z zamieszczonych na stronach urzędu dzielnicy sprawozdań wynika, że każdy rok jest nieco inny, ale generalnie komisja bierze udział w sesjach i pracach wszystkich komisji Rady Warszawy i Rady Dzielnicy Targówek. Opiniuje dokumenty urzędu miasta i dzielnicy, a także projekty związane z konkursami dotacyjnym i uczestniczy w pracach komisji konkursowych. Bierze udział w pracach dzielnicowej Rady Seniorów i w Społecznej Radzie Zakładu Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK). Uczestniczy w konsultacjach społecznych, działaniach związanych z budżetem obywatelskim (dawniej zwanym partycypacyjnym). Bierze udział w spotkaniach z mieszkankami i mieszkańcami dzielnicy w Miejscach Aktywności Lokalnej np. w MAL-u w DK Świt.

Ponadto członkowie zarządu i przedstawiciele organizacji pozarządowych należących do DKDS-u uczestniczą w licznych szkoleniach i warsztatach. Wspólnie z urzędem dzielnicy, DKDS współorganizuje imprezy kulturalne, sportowe, pikniki. Zajmuje się aktywizacją organizacji pozarządowych, przygotowuje spotkania z przedstawicielami zarządu i rady dzielnicy, współpracuje z radami osiedli, promuje własne działania w lokalnych społecznościach.

Jak widać, lista jest długa. Pokazuje, że nie można się dziwić słowom przewodniczącej Lilianny Lach, że to ciężka, wymagająca społeczna praca. Daje wiele satysfakcji, ale trzeba na nią poświęcić dużo czasu i zawsze pamiętać o tym, że DKDS działa na zasadach dialogu.

Słów kilka o Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego

DKDS-y tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także – z głosem doradczym – reprezentanci dzielnicowych instytucji np. domów kultury, OPS-ów, szkół, i co najmniej jeden, przedstawiciel miasta delegowany przez urząd dzielnicy. DKDS-y mają charakter otwarty, czyli każda organizacja może dołączyć do komisji w dowolnym momencie. Przedstawiciel nowej organizacji ma prawo głosu od następnego posiedzenia. Liczebność komisji nie ma ograniczeń. Najczęściej skupiają one przedstawicieli około 30 organizacji.

W spotkaniach komisji, z głosem doradczym, mogą brać udział eksperci, specjaliści, przedstawiciele różnych instytucji, w tym spółek miejskich i inni zaproszeni goście.

Cele i zadania DKDS-ów są takie jak ogólnomiejskich, ale mają charakter dzielnicowy, a dodatkowo, skupiając organizacje z różnych branż, zajmują się wieloma tematami. Generalnie, pracują, by polepszyć i zwiększyć efektywność działań prowadzonych dla mieszkańców. Dzięki DKDS-om urzędy dzielnic otrzymują ważne informacje o potrzebach społecznych i mają cennego partnera w dyskusjach o rozwiązywaniu problemów.

Główne zadanie merytoryczne DKDS-ów to współtworzenie i konsultowanie polityki dzielnicy w dziedzinach związanych z działalnością organizacji pozarządowych. Chodzi tu zwłaszcza o nowo powstające dokumenty i akty prawne dzielnic. To zadanie można realizować, gdy władze dzielnic włączają komisje do prac nad nowymi rozwiązaniami.

DKDS-y opiniują też tematy konkursów, delegują przedstawicieli organizacji do prac w dzielnicowych komisjach konkursowych i do zespołów oceniających realizację zadań publicznych w ramach małych grantów.

Jolanta Zientek-Varga