Prawnik na Wrotkach

Siły zbrojne

Kolejny etap naszego „zwiedzania” Konstytucji Polski z 1997 zabiera nas w dwa niby prozaiczne, a jednak jakże kontrowersyjne rejony: obronność państwa oraz język urzędowy. Poruszymy w nim również kwestię ulokowania stolicy oraz symbole kraju.

Podstawę dla istnienia i działania naszych sił zbrojnych stanowi:

Art. 26. 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.
Oczywiście, istnieją ustawy uzupełniające, oraz pewne ograniczenia wynikające z umów międzynarodowych. O obronności naszego kraju powstały tomy, pozwolę sobie jednak obecny stan rzeczy podsumować cytatem z Winstona Churchilla: „Wojny nie wygrywa się ewakuacjami”

W polskim parlamencie okresowo pojawiają się inicjatywy dotyczące języków urzędowych obowiązujących w PR. Konstytucja bardzo dokładnie wskazuje na język polski, jako jedyny obowiązujący na terytorium całego kraju.

Art. 27. W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych, wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Jednakże w niektórych gminach wprowadzono dodatkowo języki pomocnicze. Należą do nich: niemiecki, litewski, białoruski oraz kaszubski.

Art. 28. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Art. 29. Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Oba te artykuły są istotne dla każdego Polaka, ale i również dla osoby która chce nasz kraj obrażać, co na podstawie ustaw o których mowa w art.28 ust. 5 podlegają ochronie prawnej, a ich bezczeszczenie wiąże się ze znacznymi sankcjami/konsekwencjami karnymi.