Praski folwark

Komplikacje zmian

Jednostki budżetowe i wydziały urzędu dzielnicy Praga Północ weszły w okres przemian organizacyjnych, dostosowujących ich struktury do potrzeb pełnionych funkcji i zadań na rzecz prażan. W fazę przeobrażeń, zorientowanych głównie na poprawę efektywności i jakości realizowania ich statutowych misji.

W świetle obowiązujących przepisów dzielnica jest najważniejszym typem wspólnoty samorządowej. To właśnie władze dzielnicowe i przedstawiciele jednostek budżetowych są najbliżej mieszkańców, którzy szukają u nich pomocy we wszystkich sprawach. Nadzieje i oczekiwania mieszkańców powodują, że misja dzielnicy ewaluuje w kierunku instytucji odpowiedzialnej za wszystkie aspekty ich losu i bytu. Kompleksowe podejście do zarządzania rozwojem stało się nakazem chwili. Dlatego też zmiany biurokratycznego zarządzania są nieuniknione.

Niestety, są również oponenci zmian - największa jednostka budżetowa w dzielnicy Praga Północ – ZGN. Jednostka, która nie podlega prawom konkurencji rynkowej, a szkoda, uwzględniając koszty zarządzania zasobem komunalnym m.st. Warszawy! Jednostka, która nie ma obiektywnych mechanizmów, wymuszających dążenie do redukowania kosztów działalności oraz zwiększania efektywności działania.

W myśl założeń New Public Management sensem funkcjonowania instytucji publicznej jest skuteczne i efektywne realizowanie celów. Ocenie w znaczeniu przedmiotowym i ekonomicznym podlegać powinny odnotowywane na tym polu wyniki. Dla ich osiągania niezbędne są nie tylko wysokie kompetencje merytoryczne na wszystkich poziomach funkcjonowania, ale także chęć i możliwość podejmowania przedsiębiorczych decyzji i działań, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Efektywność, skuteczność i gospodarność w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej oraz załatwianiu spraw indywidualnych osób w sposób profesjonalny, rzetelny, skuteczny, w trybie i terminach, określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu środków znajdujących się w dyspozycji - to podstawowe parametry oceny.

Efektywna realizacja tej misji wymaga podejmowania działań. Czyżby barierą utrudniającą przygotowanie i wdrożenie zmian jest bariera deficytu kompetencji merytorycznych na poziomie zarządzania jednostką, a może bariera sztywności organizacyjnej? Czy mała podatność organizacji na zmiany jest spowodowana przez obowiązujące regulacje nieformalne? Zgodnie z &7 Statutu ZGN Dzielnicy Praga Północ: Dyrektor Zakładu realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy – i przed nim też odpowiada. Co ciekawe, największy procent skarg mieszkańców naszej dzielnicy, dotyczy właśnie działalności ZGN, na którego pracę wbrew panującej opinii zarząd dzielnicy ma bardzo niewielki wpływ.

Czy tak trudno zrozumieć, że celem zmian jest sprawniejsze pod względem jakości wypełnianie przez jednostkę jej misji? Warunkiem uzyskania wysokiej efektywności jest zharmonizowanie wielu czynników: struktur organizacyjnych, procesów zarówno podstawowych, jak i wspomagających, infrastruktury technicznej czy zasobów ludzkich. Kadra zarządzająca jednostką w większym stopniu powinna stać się przedsiębiorczym liderem niż biurokratą.

Dobro mieszkańców naszej dzielnicy nie powinno mieć szyldu partyjnego. Liczą się ludzie i pomysły, które można wspólnie zrealizować. Samorząd i jednostki budżetowe to nie skostniała struktura niepodlegająca zmianom. Należy mieć nadzieję, że przedstawiciele urzędu m.st. Warszawy, opracowując Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy, uwzględnią rozwiązania systemowe, które pozwolą faktycznie jednostkom budżetowym realizować swoją misję dla mieszkańców, a władzom dzielnic umożliwią bezpośredni wpływ na ich działania.

„Zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie”

Małgorzata Markowska
radna niezależna
w Dzielnicy Praga Północ
malgorzata.h.markowska@gmail.com